Miyuna - Tenjou Tenge


Anime Lyrics 歌詞 English Info:

Miyuna - Tenjou Tenge Romaji Lyrics

Tenjou tenge kimishi datte shouganai
Nara nara isshou gimme dutari nari matte
Jibun wo migaikara yuiga dokuson
Da tanjou shitande hitotsu yo shikunande

Tenjou tenge tte biyou no bakutara
Todou kisu dakedo itariki dari kietari
Batari na sono baso no bashi no gimi tamashii ga
Takusan kore mo burisui tudekakusan todo takusan
Koko de rata subete kasan shitara hasan
Sureba aida rokoide noo nadoa bokura nado ikoshite

Mada namae nadodai suno kagaiyakimo
Onorenona kari bisu kiratecha
Tenjou tenge minna yuigato kuson
Kotoa dogoni iru te kotode auntemonai kurete monai
Kima goto shiukanrai ta kiro
Doko ne yitemo tamaranai irebogei
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Watari maedeno nemuno te no naidemo
Chatte kumodate bokuwa toku deitai kara oh oh oooh
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

Tenjou tenge

Miyuna - Tenjou Tenge Kanji Lyrics

Not yet Available

Miyuna - Tenjou Tenge English Lyrics

Not yet Available